Line vào: 6 line

Line ra: 16 line

Bảo hành: 12 tháng

Line vào: 5 line

Line ra: 16 line

Bảo hành: 12 tháng

Line vào: 6 line

Line ra: 24 line

Bảo hành: 12 tháng

Line vào: 8 line

Line ra: 24 line

Bảo hành: 12 tháng